Νομοθετικοί φάκελοι

Πληροφορίες σχετικά με την πρόοδο των νομοθετικών φακέλων έως την 31η Δεκεμβρίου 2013 είναι διαθέσιμες στην ιστοσελίδα της Λιθουανικής Προεδρίας.

 

 • Τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 471/2009 για τις κοινοτικές στατιστικές του εξωτερικού εμπορίου με τις τρίτες χώρες, όσον αφορά την ανάθεση κατ' εξουσιοδότηση και εκτελεστικών αρμοδιοτήτων στην Επιτροπή για την έγκριση ορισμένων μέτρων (Extrastat)
  Extrastat, COM(2013) 579 – Ενημέρωση 26 Ιουνίου 2014
  Com
  Prelex
  OEIL
 • Τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 638/2004 σχετικά με τις κοινοτικές στατιστικές για τις συναλλαγές αγαθών μεταξύ κρατών μελών, όσον αφορά την ανάθεση στην Επιτροπή κατ’ εξουσιοδότηση αρμοδιοτήτων και εκτελεστικών αρμοδιοτήτων για τη θέσπιση ορισμένων μέτρων, την κοινοποίηση πληροφοριών από την τελωνειακή διοίκηση, την ανταλλαγή εμπιστευτικών δεδομένων μεταξύ κρατών μελών και τον ορισμό της στατιστικής αξίας (Intrastat)
  Intrastat, COM(2013) 578 – Ενημέρωση 30 Ιουνίου 2014
  Com
  Prelex
  OEIL
 • Τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1166/2008 σχετικά με τις έρευνες για τη διάρθρωση των γεωργικών εκμεταλλεύσεων και την έρευνα για τις μεθόδους γεωργικής παραγωγής, όσον αφορά το χρηματοδοτικό πλαίσιο για την περίοδο 2014-2018 (FSS)
  FSS, COM(2013) 757 – Ενημέρωση 21 Μαΐου 2014
  Com
  Prelex
  OEIL

Πρόσθετες πληροφορίες