Προτεραιότητες

Η Ελλάδα αναλαμβάνει την Προεδρία του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης κατά το πρώτο εξάμηνο του 2014.

 

Τρίο Προεδρίας: Ιρλανδία, Λιθουανία, Ελλάδα

Η Ιρλανδία, η Λιθουανία και η Ελλάδα αποτελούν το Τρίο Προεδρίας για την περίοδο των 18 μηνών από την 1η Ιανουαρίου 2013 έως και την 30η Ιουνίου 2014. Η Ιρλανδία είχε την Προεδρία κατά το πρώτο εξάμηνο του 2013 και η Λιθουανία κατά το δεύτερο εξάμηνο του ίδιου έτους. Το πρόγραμμα και οι προτεραιότητες για την περίοδο των 18 μηνών έχουν ως στόχο τη συνέχιση του έργου που επιτελέστηκε με επιτυχία από τις τρεις χώρες που αποτελούσαν το προηγούμενο Τρίο, δηλαδή την Πολωνία, τη Δανία και την Κύπρο.

 

Το Πρόγραμμα του Τρίο Προεδρίας: Ιανουάριος 2013-Ιούνιος 2014

Οι τρεις Προεδρίες θα συνεχίζουν να εργάζονται για την επίτευξη του στόχου της παροχής αξιόπιστων και υψηλής ποιότητας επίσημων Ευρωπαϊκών στατιστικών, οι οποίες θα υποστηρίζουν τον σχεδιασμό, την εφαρμογή και την παρακολούθηση των πολιτικών της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ιδιαίτερη έμφαση θα δοθεί στην ενίσχυση της εμπιστοσύνης στις επίσημες στατιστικές, με βάση το Κοινοτικό δίκαιο για τις στατιστικές, στη δέσμευση των εθνικών κυβερνήσεων και τη συμμόρφωση με τις αρχές του Κώδικα Ορθής Πρακτικής για τις Ευρωπαϊκές Στατιστικές. Στα πλαίσια της προσπάθειας για την επίτευξη των θεμελιωδών στόχων της ποιότητας και της εμπιστοσύνης στις Ευρωπαϊκές στατιστικές, όπου και αν αυτές παράγονται, οι τρεις Προεδρίες θα προάγουν τη συζήτηση και την εξέταση ενός πιο ολοκληρωμένου και ανεξάρτητου Ευρωπαϊκού Στατιστικού Συστήματος (ΕΣΣ), το οποίο θα οδηγήσει σε πιο εναρμονισμένες και υψηλής ποιότητας Ευρωπαϊκές στατιστικές.

Οι Προεδρίες θα προάγουν νέες δομές και διαδικασίες με στόχο να βελτιωθεί η αποδοτικότητα και η αποτελεσματικότητα της παραγωγής των Ευρωπαϊκών στατιστικών. Με την προώθηση ενός πιο αποδοτικού, οικονομικά, συστήματος στατιστικής παραγωγής, οι Προεδρίες θα υποστηρίξουν πρωτοβουλίες που θα ενισχύουν, εντός του ΕΣΣ, την αντίληψη και τη διαφάνεια σε θέματα κόστους.

Αναγνωρίζοντας τις αυξανόμενες ανάγκες των χρηστών για στατιστικά δεδομένα και τον όλο και μεγαλύτερο περιορισμό των πόρων, οι Προεδρίες θα δώσουν έμφαση στην ανάγκη για συνεχή απλοποίηση και εκ νέου ιεράρχηση των προτεραιοτήτων, καθώς και σε θέματα τυποποίησης, εναρμόνισης, μείωσης του κόστους και περιορισμού της επιβάρυνσης των ερευνομένων.

 

Το Πρόγραμμα της Ελληνικής Προεδρίας: Ιανουάριος-Ιούνιος 2014

Η Ελληνική Προεδρία θα συνεχίσει τις εργασίες που ήδη διεξάγονται για την παροχή αξιόπιστων και υψηλής ποιότητας επίσημων Ευρωπαϊκών στατιστικών για την υποστήριξη του σχεδιασμού, της εφαρμογής και της παρακολούθησης των πολιτικών της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ιδιαίτερη έμφαση θα δοθεί στην ενίσχυση της εμπιστοσύνης στις επίσημες στατιστικές, με βάση το Κοινοτικό δίκαιο για τις στατιστικές, στη δέσμευση των εθνικών κυβερνήσεων και τη συμμόρφωση με τις αρχές του Κώδικα Ορθής Πρακτικής για τις Ευρωπαϊκές Στατιστικές.

Ως μέρος της προσπάθειας για την επίτευξη των θεμελιωδών στόχων της ποιότητας και της αξιοπιστίας των Ευρωπαϊκών στατιστικών, όπου και αν αυτές παράγονται, η Ελληνική Προεδρία θα προωθήσει τη συζήτηση και την εξέταση ενός πιο ολοκληρωμένου και ανεξάρτητου Ευρωπαϊκού Στατιστικού Συστήματος (ΕΣΣ) που θα οδηγήσει σε πιο εναρμονισμένες, υψηλής ποιότητας και αξιόπιστες Ευρωπαϊκές στατιστικές, βελτιώνοντας παράλληλα τη σχέση κόστους-αποδοτικότητας και την αποτελεσματικότητα της παραγωγής τους.

Πρόσθετες πληροφορίες